วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

973. Immune reconstitution inflammatory syndrome(IRIS)

Immune reconstitution inflammatory syndrome(IRIS)

IRIS เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มักเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีการฟื้นตัวของระบบภูมิคุ้มกันหลังจากการเริ่มให้ยาต้านไวรัส(antiretroviral therapy, ART) ในผู้ป่วยเอชไอวีที่มี CD4  ต่ำ
IRIS สามารถแบ่งได้เป็นสองตามลักษณะทางคลินิกดังนี้
1) Paradoxical IRIS  คือการมี Opportunistic infections(OI) ที่เคยได้รับการรักษาครบแล้วหรือกำลังให้การรักษาอยู่กลับมาเป็นซ้ำหรือมีอาการแย่ลงหลังการเริ่ม ART
2) Unmasking IRIS หมายถึงมีการเกิดขึ้นของ OI ที่ไม่เคยตรวจพบและไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน  พึงระลึกว่า IRIS ยังสามารถเกิดขึ้นได้จากขบวนการการอักเสบที่ไม่ใช่จากภาวะการติดเชื้อ
ในประเทศไทยพบว่าส่วนใหญ่ของ IRIS มีสาเหตุมาจาก Mycobacterium tuberculosis, MACและ Cryptococcus neoformans
อาการทางคลินิกของ IRIS มักจะปรากฏภายในช่วงสามเดือนแรกของการเริ่ม ART โดยผู้ป่วยที่มี CD4 น้อยกว่า 50 cells/mm3 มีความเสี่ยงของการเกิด IRIS สูง
เนื่องจากไม่มีลักษณะอาการทางคลินิกที่จำเพาะ แพทย์จะต้องระมัดระวังในการวินิจฉัย IRIS ซึ่งในส่วนของการวินิจฉัยแยกโรค อาจจะมีสาเหตุอื่น ๆ ก็ได้เช่น ผลข้างเคียงของ ART หรือความล้มเหลวของการรักษาร่วมกับภาวะที่แย่ลงเอชไอวีซึ่งต้องได้รับการตรวจหาเพื่อให้การวินิจฉัย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มี IRIS จะดีขึ้นภายใน 2-4 สัปดาห์และไม่จำเป็นต้องหยุดการให้ ART
ควรให้การรักษา OI ตามข้อบ่งชี้ การให้ NSAID หรือการให้ systemic corticosteroids อาจพิจารณาให้ตามความรุนแรงของการอักเสบนั้น

Ref: http://www.asianbiomed.org/htdocs/previous/A20104515.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น