วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

957. Hiccup

พบผู้ป่วยหลายคนที่สะอึก เป็นบ่อยๆ และมักเป็นแต่ละครั้งนาน จะมีการตรวจเพื่อวินิจฉัยแยกโรคอย่างไรบ้าง

สาเหตุโดยทั่วไปรวมถึงการเขยายตัวของกระเพาะอาหาร (เช่นอาหาร, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, อากาศ), การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอุณหภูมิห้องหรือในกระเพาะอาหารและการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ / หรือยาสูบที่มากเกินไป สาเหตุจากทางด้านจิตใจ (เช่น ความตื่นเต้น, ความเครียด)
ภาวะที่เป็นต่อเนื่องหรือแก้ไขแล้วไม่ดีขึ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นผลมาจากกระบวนการพยาธิสรีระวิทยาร้ายแรงที่มีความร้ายแรงซึ่งส่งผลต่อองค์ประกอบของอกลไกสะอึก มีสาเหตุมากกว่า 100 ที่ได้อธิบายได้ อย่างไรก็ตามในหลายกรณียังคงไม่ทราบสาเหตุ โดยสาเหตุจำแนกได้ดังนี้
1. โดย 82% ของภาวะที่เป็นต่อเนื่องหรือแก้ไขแล้วไม่ดีขึ้นในผู้ชาย สามารถระบุสาเหตุได้ 93% ของชายและ 8% ของผู้หญิง ส่งผลให้ทราบสาเหตุรวมแล้วเป็น 80% ที่เหลืออีก 20% อาจจะมีกำเนิดจากทางจิตใจ
-Hysteria
-Shock
-Fear
-Personality disorders
-Conversion disorders
-Malingering
2.Central nervous system
-Structural: Congenital malformations, malignancies, multiple sclerosis
-Vascular lesions
-Infection
-Trauma
3.Diaphragmatic irritation
-Hiatal hernia
-Subphrenic abscess or collection
-MI3
-Pericarditis
4.Vagus nerve irritation
-Meningeal branches - Meningitis, glaucoma
-Auricular branches - Foreign body, hairs
-Pharyngeal branches - Pharyngitis
-Recurrent laryngeal nerve - Mass lesions in neck, goiter, laryngitis4
-Thoracic branches - Infection, tumors,5 esophagitis (ie, reflux), MI, asthma, trauma, thoracic aortic aneurysm, pacemaker lead complications6
-Abdominal branches - Tumors,7 gastric distension, peptic ulcer, AAA, infection, organ enlargement, inflammation (eg, appendicitis, cholecystitis, pancreatitis,8 inflammatory bowel disease)
5.Procedure/anesthesia related
-Hyperextension of neck - Stretching phrenic nerve roots
-Manipulation of diaphragm or stomach
-Laparotomy
-Thoracotomy
-Craniotomy
6.Metabolic
-Hyponatremia
-Hypokalemia
-Hypocalcemia
-Hyperglycemia
-Uremia
-Hypocarbia
-Fever
7.Drugs
-Benzodiazepines11
-Short-acting barbiturates
-Dexamethasone
-Alpha methyldopa

การตรวจเพื่อหาสาเหตุคงต้อง Workup ตามสิ่งที่คิดถึงดังกล่าวข้างต้น

แหล่งอ้างอิงและอ่านต่อ: http://emedicine.medscape.com/article/775746-overview

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น