วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,049 รูปภาพแสดงลักษณะของพยาธิสรีระวิทยา ลักษณะทางคลินิกและการวินิจฉัยของกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndrome)

พบรูปภาพที่แสดงลักษณะของพยาธิสรีระวิทยา ลักษณะทางคลินิกและการวินิจฉัยของกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (acute coronary syndrome, ACS) โดย ACS แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
-Unstable angina จะมีคราบสะสมไขมัน (atherosclerosis plaque) เกาะอยู่ภายในผนังของหลอดเลือดร่วมกับการมีลิ่มเลือด (thrombus) มาอุดตันบางส่วนในหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ โดยยังมีช่องว่างมากพอสมควรให้เลือดสามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ ผู้ป่วยจะมีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจตรงบริเวณ ST-T อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้ แต่ cardiac enzyme จะให้ผลลบ
-Non ST elevation MI (NSTEMI) จะพบว่ามีมีลิ่มเลือดมาอุดตันมากขึ้น จนเหลือช่องว่างให้เลือดผ่านไปได้น้อยมาก ผู้ป่วยจะมีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจตรงบริเวณ ST-T อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้ และ cardiac enzyme ให้ผลบวก
-ST elevation MI (STEMI) จะพบว่ามีลิ่มเลือดมาอุดตันในหลอดเลือดจนสนิท เลือดไม่สามารถส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ ผู้ป่วยจะมีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจตรงบริเวณ ST-T จะยกสูงขึ้น และ cardiac enzyme ให้ผลบวก


ซึ่งจากรูปภาพข้างบนจะทำให้เราเข้าใจลักษณะของกลไกการเกิด ลักษณะทางคลินิกและการวินิจฉัยของกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น