วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,050 การใช้ Wells rule และ D-dimer ในการตัดแยกภาวะการเกิดมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด (pulmonary embolism)

BMJ    Published 4 October 2012

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการตัดสินใจทางคลินิกโดยใช้ Wells rule ร่วมกับการใช้การทดสอบ D-dimer ในการตัดแยก (exclude) ภาวะที่เกิดมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดได้อย่างปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิ
การออกแบบการศึกษา เป็นการศึกษาแบบ prospective cohort study
สถานที่ที่ทำการศึกษา หน่วยบริการปฐมภูมิในสามภูมิภาคที่แตกต่างกันของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ได้แก่ Amsterdam, Maastricht และUtrecht)
ผู้เข้าร่วมการศึกษา ผู้ใหญ่จำนวน 598 คน ที่สงสัยภาวะที่เกิดมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด
การดำเนินงาน แพทย์จะให้คะแนนผู้ป่วยโดยสอดคล้องกับ 7 ข้อของ Wells rule และใช้การตรวจวัด D-dimer ในเชิงคุณภาพ โดยผู้ป่วยทุกรายจะถูกส่งต่อไปหน่วยบริการทุติยภูมิและให้การวินิจฉัยสอดคล้องตามเกณฑ์ของหน่วยบริการนั้น ภาวะที่เกิดมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดได้รับการยืนยันหรือเป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานของอ้างอิงที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการทำ spiral CT และติดตามเป็นเวลา 3 เดือน
การวัดผลลัพท์หลัก ความถูกต้องของการวินิจฉัย (ความไวและความจำเพาะ) สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำ (efficiency), จำนวนผู้ป่วยที่พลาดในการให้การวินิจฉัยภาวะการเกิดมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ (อัตราความเป็นลบเท็จ) และการมีอาการของอาการอุดตันหลอดเลือดดำบนพื้นฐานของอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการติดตามสามเดือน
ผลการศึกษา ภาวะที่เกิดมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดพบ 73 ราย (ความชุก 12.2%) บนพื้นฐานเกณฑ์ของ Wells rule ที่คะแนนตั้งแต่ 4 ลงมา และการตรวจ D-dimer ในเชิงคุณภาพที่ให้ผลลบ,  โดยที่ 272 คน จาก 598 คนได้รับการจัดให้เป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ำ (efficiency 45.5%) พบว่ามี 4 คนที่มีภาวะที่เกิดมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดในผู้ป่วย 272 คนดังกล่าว (อัตราของการเป็นลบลวง 1.5%, ช่วงความเชื่อมั่น 95% อยู่ที่ 0.4% - 3.7%) ความไวและความจำเพาะของการวินิจฉัยรวมนี้คือ 94.5% (86.6-98.5%) และ 51.0% (% 46.7-55.4%) ตามลำดับ
สรุป Wells score ตั้งแต่ 4 ลงไปร่วมกับการตรวจ D-dimer ในเชิงคุณภาพที่ให้ผลลบ มีความปอดภัยและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะตัดแยกภาวะการมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดในการดูแลผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิ

เพิ่มเติม: สามารถอ่านศึกษาเรื่อง  Wells rule หรือ Wells clinical prediction guide ได้ที่โดยทำไว้ตาม ลิ้งค์ นี้ครับ

Ref: http://www.bmj.com/content/345/bmj.e6564

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น