วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,044 ข้อแนะนําเวชปฏิบัติการล้างไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2555

ข้อแนะนําเวชปฏิบัติการล้างไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2555
(Hemodialysis Clinical Practice Guideline)
จัดทําโดย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
1. การเตรียมการสําหรับผ้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อการบําบัดทดแทนไต
2. การเตรียมหลอดเลือดสําหรับการฟอกเลือด (Vascular access)
3. เครื่องไตเทียม
4. ตัวกรอง (Dialyzer)
5. ระบบนํ้าบริสุทธิ์(Water purification)
6. การป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant)
7. การเริ่มฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (First few sessions)
8. การป้องกันการติดเชื้อในศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
9. การให้สารอาหารในผ้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
10. การดูแลรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
11. การดูแลรักษาความดันโลหิตตํ่าในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
12. การดูแลภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยระหว่างการฟอกเลือด
13. การดูแลูภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิต
14. การติดตามผ้ป่วยโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการประเมินความเพียงพอของการฟอก ู
เลือด
15. หลักการการใช้ยาในผู้ป่วยฟอกเลือด

ลิ้งค์ดาวน์โหลด
http://www.nephrothai.org/nephrothai_boffice/images_upload/news/284/files/hd_guideline_web_for_public_opinion8_2_55.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น