วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,064 แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ฉบับปรับปรุง)

โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-วัตถุประสงค์
-คำนิยาม
-สาเหตุ
-อาการทางคลินิก
-พยาธิกำเนิด
-การวินิจฉัย
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-การรักษา
-การควบคุมปัจจัยเสี่ยง
-เอกสารอ้างอิง
-ภาคผนวก (กรณีตัวอย่าง)


ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/pdf_cpg/2553/53-6.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น