วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,047 Inappropriate prescribing of proton pump inhibitors in hospitalized patients.

J Hosp Med. 2012 May-Jun;7(5):421-5

ที่มา ยา proton pump inhibitors มีผลข้างเคียงที่สำคัญมากมาย แต่ก็ยังมีการสั่งจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอกโดยไม่มีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจน แต่ยังมีข้อมูลน้อยในการสั่งจ่ายยาในกรณีผู้ป่วยใน
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบถึงอัตราการสั่งจ่ายยาไม่เหมาะสมของยา proton pump inhibitors และเพื่อประเมินเหตุผลของการสั่งจ่ายยา
วิธีการและผู้เข้าร่วมการศึกษา เป็นการศึกษาแบบการทบทวนย้อนหลังของข้อมูลในการบริหารยาสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและให้กลับออกจากโรงพยาบาลที่ Medicine service of Denver Health (DH) และจาก University HealthSystem Consortium (UHC) ในระหว่าง 1 มกราคม 2008 ถึง 31 ธันวาคม 2009 โดยข้อบ่งชี้ที่มีเหตุผลสำหรับ proton pump inhibitors จะค้นหามาจากการวินิจฉัยตอนกลับออกจากโรงพยาบาล, จากบันทึกการสั่งจ่ายยา, สุ่มเลือกกลุ่มของผู้ป่วยจาก DH, และโดยตรงจากการทบทวนเวชระเบียน
ผลการศึกษา เกณฑ์การคัดเลือกโดยมีผู้ป่วย 9,875 คนจาก DH และผู้ป่วย 6,592,100 จาก UHC; พบว่าผู้ป่วยได้รับยา proton pump inhibitors โดยมีข้อบ่งชี้ไม่เหมาะสม 61% และ 73% ตามลำดับ อัตราการติดเชื้อ Clostridium difficile พบในทั้งสองกลุ่ม การทบทวนข้อมูลพบว่ามีข้อบ่งชี้อย่างเหมาะสม 19% ในผู้ป่วยที่ไม่มีข้อบ่งชี้อย่างเหมาะสมจากข้อมูลเบื้องต้นตอนเข้านอนโรงพยาบาล และการให้ยาเพื่อการป้องกันได้รับการพิจารณาว่ามีการสั่งจ่ายยาอย่างไม่เหมาะสม 56%
สรุป ยา proton pump inhibitors มีความบ่อยในการสั่งจ่ายยาอย่างไม่เหมาะสมในผู้ป่วยอายุรกรรม โดยที่ผู้ป่วยไม่มีข้อบ่งชี้อย่างเหมาะสมและการปฏฺิบัติแบบนี้มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ Clostridium difficile การปรับปรุงดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความจำเป็นเพื่อที่จะแก้ไขการสั่งจ่ายยาอย่างไม่เหมาะสมดังกล่าว

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22190465?dopt=Abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น