วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,073 แนวทางการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดย American Congress of Obstetricians and Gynecologists

ACOG Updates Guidance on Cervical Cancer Screening

American Congress of Obstetricians and Gynecologists ได้ปรับปรุงแนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของปี  2009 โดยทั่วไปแนวทางนี้จะสอดคล้องกับที่ได้การนำเสนอก่อนหน้านี้ (ในปีเดียวกันนี้) ทั้งของ U.S. Preventive Services Task Force, the American Cancer Society, และกลุ่มอื่นๆ
ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
1. ผู้ที่อายุน้อยกว่า 21 ปี ไม่ต้องตรวจคัดกรอง ไม่คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงของพฤติกรรม
2. สำหรับผู้ที่อายุ 21 ถึง 29 ปี การตรวจ cytology เพียงอย่างเดียวควรจะทำทุก 3 ปี
3. สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 30 ถึง 65 ปี การตรวจ cytology ร่วมกับการตรวจ papillomavirus ทุก ๆ 5 ปีเป็นที่นิยม แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจ cytology อย่างเดียว ทุก 3 ปีก็เป็นที่ยอมรับ
4. ไม่ควรตรวจคัดกรองหลังอายุ 65 ปี ถ้าการตรวจคัดกรองก่อนหน้านี้มีผลลบและไม่มีประวัติของ cervical intraepithelial neoplasia (CIN) ดั้งแต่ grade 2 ขึ้นไป
Note: การคัดกรองที่บ่อยมากขึ้นอาจจำเป็นต้องทำสำหรับผู้หญิงที่มีประวัติของการมะเร็งปากมดลูกหรือ CIN ดั้งแต่ grade 2 ขึ้นไป ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี) หรือผู้เคยได้สัมผัสกับ diethylstilbestrol ขณะอยู่ในครรภ์

Ref: http://firstwatch.jwatch.org/cgi/content/full/2012/315/1?q=pfw

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น