วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,071 การวินิจฉัย thromboangitis obliterans

พบผู้ป่วยชายหนุ่มมีบริเวณปลายมือและปลายเท้าขาดเลือดโดยเฉพาะมือขวา ซึ่งสงสัย thromboangitis obliterans จึงสืบค้นการวินิจฉัยพบดังนี้ครับให้การวินิจฉัยตามขั้นตอนดังนี้
-เป็นผู้ป่วยอายุน้อย สูบบุหรี่ และมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้
-ตรวจดูระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้ง ankle:brachial index และ allen test
-ถ้าการตรวจร่างกายและการตรวจต่างๆ พบว่าอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ให้พิจารณาตรวจประเมินเพื่อการวินิจฉัยสาเหตุดังกล่าว
-ถ้าไม่มีสาเหตุอื่นที่เข้าได้มากกว่า ให้ทำการตรวจ angiography ถ้าเข้าได้กับ thromboangitis obliterans พิจารณาให้การรักษา แต่ถ้าเข้าไม่ได้ ให้ประเมินเพื่อหาสาเหตุอื่นต่อ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะนี้ทำเพื่อการตัดการวินิจฉัยอื่นออก การตรวจทางห้องปฏิบัติเบื้องต้นได้แก่ CBC, metabolic panel, liver function tests, fasting blood glucose, สิ่งบ่งชี้ด้านการอักเสบ เช่น ESR, CRP, cold agglutinins, และ cryoglobulins นอกจากนั้นตัวบ่งชี้ของโรคออโตอิมมูน ได้แก่ antinuclear antibody, anticentromere antibody, และ anti-SCL-70 antibody ซึ่งควรตรวจแต่โดยทั่วไปแล้วมักจะให้ผลลบ, lupus anticoagulant และ anticardiolipin antibodies จะพบได้ในผู้ป่วยบางคนแต่ยังบ่งถึง isolated thrombophilia ด้วย
Echocardiography จะมีข้อบ่งชี้ในบางกรณีเมื่อการเกิดหลอดเลือดแดงอุดตันเฉียบพลันนั้นสงสัยสาเหตุมาจาก thromboembolism ทำการตรวจเพื่อหา emboli จากหัวใจ
ส่วน CT และ MRI หรือ invasive contrast angiography ควรได้รับการทำ เพื่อตัดการมี emboli จากส่วนต้นของหลอดเลือดแดงและเพื่อระบุกายวิภาคและขอบเขตของโรค

Ref : Clinician update, Thromboangiitis obliterans
Circulation. 2010; 121: 1858-1861
http://circ.ahajournals.org/content/121/16/1858.full

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น