วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,069 แนวทางคำแนะนำสำหรับการใช้ออกซิเจนในภาวะฉุกเฉิน

1. แนวทางคำแนะนำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความอิ่มตัวของออกซิเจนในระดับปกติหรือใกล้เคียงปกติสำหรับผู้ป่วยเฉียบพลันทั้งหมดนอกเหนือจากผู้ที่มีความเสี่ยงต่อเิกิดการหายใจล้มเหลวจากภาวะที่มีระดับความดันคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดและในเลือดสูงกว่าปกติอยู่เดิม (hypercapnic)
2. แนะนำให้เป้าหมายของช่วงการอิ่มตัวของออกซิเจนในผู้ป่วยเฉียบพลันที่ไม่มีความเสี่ยงของการหายใจล้มเหลวจากภาวะ hypercapnic คือที่ 94-98% ในผู้ป่วยปกติบางคนโดยเฉพาะที่มีอายุ 70 ปี อาจจะวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนได้ต่ำกว่า 94% และไม่จำเป็นต้องบำบัดด้วยออกซิเจนเมื่อมีลักษณะทางคลินิกคงที่
3. ในผู้ป่วยส่วนมากไม่ใช่การหอบเหนื่อยเนื่องมาจากภาวะขาดออกซิเจนจะไม่ได้รับประโยชน์จากการบำบัดด้วยออกซิเจน แต่ถ้ามีการลดลงทันทีมากกว่า 3% ของค่าการอิ่มตัวของออกซิเจนในช่วงเป้าหมาย ควรให้การประเมินผู้ป่วยอย่างเต็มที่โดยทันที (และดูจากสัญญาณของเครื่องตรวจวัดออกซิเจน) เพราะอาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกแรกๆของเจ็บป่วยเฉียบพลัน
4. สำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ทราบว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นกั้นเรื้อรัง (COPD) หรือสภาวะอื่น ๆ ที่ทราบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการหายใจล้มเหลวจากภาวะ hypercapnic (เช่น อ้วนในขั้นรุนแรง, การผิดรูปของผนังหน้าอกหรือความผิดปกติของระบบประสาท-กล้ามเนื้อ), ช่วงการอิ่มตัวของออกซิเจนเป้าหมายอยู่ที่ 88-92% ซึ่งเป็นคำแนะนำในระหว่างรอผลของการตรวจก๊าซในเลือด (blood gas results)
5. ผู้ป่วยบางรายที่เป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังและสภาวะอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดการหายใจล้มเหลวจากภาวะ hypercapnic ซ้ำ ในกรณีเหล่านี้แนะนำว่าการรักษาควรจะขึ้นอยู่กับผลของก๊าซในเลือดเดิมในช่วงที่เคยมีการกำเริบเฉียบพลันเพราะการหายใจล้มเหลวจากภาวะ hypercapnic สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าอิ่มตัวของออกซิเจนจะต่ำกว่า 88%, สำหรับผู้ป่วยที่มีเคยมีการหายใจล้มเหลวจากภาวะ hypercapnic มาก่อน ซึ่งเคยมีความจำเป็นต้องได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ลุกล้ำหรือชนิดที่ต้องให้แรงดันบวกช่วยเป็นเป็นครั้งคราว (requiring non-invasive ventilation or intermittent positive pressure ventilation)) ที่ไม่มีบัตรติดตัวเพื่อการแจ้งเตือน มีคำแนะนำว่าการรักษาควรจะเริ่มใช้ venturi mask ความเข้มข้นออกซิเจนที่ 28% ที่ 4 ลิตร / นาที ในการดูแลภายนอกโรงพยาบาลหรือ venturi mask ความเข้มข้นออกซิเจนที่ 24% ที่ 2-4 ลิตร / นาที ในการดูแลภายในโรงพยาบาล โดยตั้งให้ค่าให้เป้าหมายการอิ่มตัวออกซิเจนเริ่มต้นยู่ที่ 88-92% ในระหว่างรอผลก๊าซในเลือดที่ส่งทำด่วน ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับการักษาเป็นลำดับต้นๆ โดยการใช้บริการฉุกเฉิน และขนาดของออกซิเจนควรจะลดลงถ้าความอิ่มตัวออกซิเจนเกินกว่า 92%
6. เพราะออกซิเจนจะลดลงในท่านอนหงาย ผู้ป่วยที่ยังมีสติดีที่มีภาวะขาดออกซิเจนควรจะต้องให้อยู่ในท่าตรงมากที่เท่าที่จะทำได้ (หรือท่าที่สบายที่สุดสำหรับผู้ป่วย) เว้นแต่จะมีเหตุผลที่ดีที่จะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เช่นมีการบาดเจ็บต่อโครงกระดูกหรือกระดูกสันหลัง)

Ref: BTS guideline for emergency oxygen use in adult patients
http://www.brit-thoracic.org.uk/Portals/0/Guidelines/Emergency%20oxygen%20guideline/Appendix%201%20Summary%20of%20recommendations.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น