วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,078 ความถี่และปัจจัยเสี่ยงของการเกิด premature atrial contractions ในประชากรทั่วไป

Original research article
Premature atrial contractions in the general population: frequency and risk factors
Circulation 112.112300

ที่มา Premature atrial contractions (PACs) เป็นตัวทำนายที่อิสระของ atrial fibrillation, โรคหลอดเลือดสมองและการเสียชีวิต แต่อย่างไรก็ตามเรายังมีความรู้ไม่มากนักเกี่ยวกับความถี่ PAC ในประชากรทั่วไปและความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
วิธีการศึกษาและผลลัพท์ ดำเนินการวิเคราะห์ภาคตัดขวางระหว่างผู้เข้าร่วมจากการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มประชากรจาก Swiss cohort Study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults (SAPALDIA)
โดยการใช้ 24-hour Holter EKG เพื่อประเมินเกี่ยวความชุกของโรค และความถี่ของ PAC  โดยการสุ่มตัวอย่างประชากร 1,742 คนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป พบว่าค่าเฉลี่ย (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล) ของ PACs ต่อชั่วโมงเท่ากับ 0.8 (0.4-1.8) 1.1 (0.5-2.4) 1.4 (0.7-4.6) 2.3 (0.8-6.9) และ 2.6 (1.2-6.5) ในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่อายุ 50 -55 ปี, 55-60 ปี, 60-65 ปี, 65-70 ปีและ 70 ปีขึ้นไปตามลำดับ (p น้อยกว่า 0.0001)
มีเพียง 18 คน (1.0%)ของผู้เข้าร่วมการศึกษาซึ่งไม่มี PAC เกิดขึ้นเลยแม้แต่ตัวเดียวในระหว่างการตรวจด้วย holter, ใน multivariable negative binomial regression models พบว่าความถี่ของ PAC มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับอายุ (risk ratio (RR) per standard deviation (SD) 1.80, p น้อยกว่า 0.0001), ส่วนสูง (RR ต่อ SD 1.52, p น้อยกว่า 0.0001), ความชุกของโรคหัวใจและหลอดเลือด (RR 2.40, p น้อยกว่า 0.0001), log-transformed N-terminal pro B-type natriuretic peptides (RR per SD 1.27, p น้อยกว่า 0.0001) การออกกำลังกายตั้งแต่ 2 ชั่วโมงต่อวัน (RR 0.69, p = 0.002) และ HDL คอเลสเตอรอล (RR ต่อ SD 0.80, p = 0.0002), โดยความดันโลหิตสูงและดัชนีมวลมวลกายไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับความถี่ของ PAC
สรุป เกี่ยวกับความรู้ที่เราได้รับ นี่เป็นครั้งแรกของการศึกษาเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงสำหรับความถี่ของ PAC ในประชากรทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 50 ปี, ซึ่ง PACs พบได้บ่อยและความถี่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นอิสระกับกับอายุ, ส่วนสูง, ประวัติของการมีโรคหัวใจและหลอดเลือด, ระดับของ natriuretic peptide, การออกกำลังกายและ HDL คอเลสเตอรอล โดยกลไกของความสัมพันธ์เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการติดตามเพื่อการศึกษาในอนาคตต่อไป

Ref: http://circ.ahajournals.org/content/early/2012/10/09/CIRCULATIONAHA.112.112300.abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น