วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,061 แนวทางเวชปฏิบัติโรคเลปโตสไปโรสิส

โดยสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ระบาดวิทยา
-สถานการณ์ในประเทศไทย
-อาการทางคลินิก
-ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบในโรคเลปโตสไปโรสิส
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-การวินิจฉัยโรค
-การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
-การรักษา
-การรักษาตามอาการ
-การรักษาจำเพาะ
-การควบคุมป้องกันโรค
-การป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิสเมื่อมีภาวะน้ำท่วม
-แผนผังที่ 1 แนวทางการดูแลผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิส
-แผนผังที่ 2 แนวทางการดูแลผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิส (ต่อ)
-แผนผังที่ 3  การวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสทางห้องปฏิบัติการ
-แผนผังที่ 4 การดูแลรักษาผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสที่รับไว้ในโรงพยาบาล
-แผนผังที่ 5  การดูแลรักษาผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสแบบวิกฤต
-เอกสารอ้างอิง
-ภาคผนวก


ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/pdf_cpg/2550/50-1.pdf

1 ความคิดเห็น: