วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,059 แนวทางการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-บทนำ
-ระบาดวิทยา
-กลุ่มเป้าหมาย
-แผลที่เท้าจากเบาหวาน
-การประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
-การจำแนกระดับความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
-ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
-การตรวจและประเมินแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
-หลักการดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
-การทำแผลเท้าเบาหวาน
-วิธีการกำจัดเนื้อตายที่เหมาะสม
-การเลือกยาฆ่าเชื้อเฉพาะที่ที่เหมาะสม (appropriate topical therapy)
-หลักการเลือดวัสดุปิดแผล (wound dressing) ที่เหมาะสม
-วัสดุปิดแผลที่มีใช้ทั่วไป
-การรักษาแผลที่เท้าจากเบาหวาน
-การป้องกันการเกิดแผลใหม่ (daily foot care)
-แผนภูมิ 1 การประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผลเบาหวาน
-แผนภูมิ 2 การตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
-แผนภูมิ 3 การรักษาแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวาน
-เอกสารอ้างอิง
-ภาคผนวก
-รายชื่อคณะทำงานลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/pdf_cpg/2552/52-4.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น