วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,062 ข้อพิจารณาเพื่อการส่งทำ percutaneous coronary intervention (PCI) ในผู้ป่วย unstable angina หรือ NSTEMI

อาจจะสงสัยว่าในผู้ป่วย unstable angina หรือ NSTEMI การพิจารณาเพื่อการส่งทำ PCI จะพิจารณาจากอะไร?  จากการสืบค้นอาจพิจารณาดังนี้

1. ในระหว่างให้การรักษา อาการเจ็บหน้าอกไม่ดีขึ้นใน  48-72 ชม.
2. ในระยะเริ่มแรกของการรักษา ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่ง เช่น refractory angina, hemodynamic instability หรือมี electrical instability
3. ในกรณีที่รักษาคงที่แล้วแต่มีปัจจัยเสี่ยงได้แก่
-มี recurrent angina/ischemic ในขณะพัก หรือมีกิจกรรมเพียงเล็กน้อยแม้ว่าจะได้รับการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว
-มีค่า cardiac biomakers เพิ่มขึ้น เช่น Troponin T/I
-มี new/presumably new ST segment depression
-มีอาการแสดงของหัวใจล้มเหลว หรือมีลิ้นไมตรัลรั่วที่เกิดขึ้นใหม่/เลวลง
-พบมีปัจจัยเสี่ยงสูงจากการตรวจด้วย non invasive test
-มีการใหลเวียนโลหิตที่ไม่คงที่ (hemodynamic instability)
-มี sustained ventricular tachycardia (VT)
-เคยได้รับการทำ PCI ภายใน 6 เดือน
-เคยได้รับการทำ CABG ทาก่อน
-มี high risk score เช่น ของ TIMI, GRACE
-มีหัวใจบีบตัวไม่ดี โดยมี LVEF น้อยกว่า 40%

อ้่างอิง : แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ฉบับปรับปรุง)
http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/pdf_cpg/2553/53-6.pdf

1 ความคิดเห็น: