วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2,045 รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 4 (ล่าสุด)

รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 ซึ่งเป็นรายงานการสำรวจล่าสุด 

โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบในการปฏิบิติงานเพื่อการดูและรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ในระดับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบสุขภาพของคนไทย โดยนอกเหนือจากลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจแล้ว จะขอแสดงการให้เห็นถึงข้อมูลการสำรวจสุขภาพในด้านต่างๆ ในเบื้องต้นเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้
ในด้านพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่
การสูบบุหรี่, การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, กิจกรรมทางกาย, พฤติกรรมการกินอาหาร, การกินผักผลไม้, การใช้ยาและอาหารเสริม
ในด้านสถานะสุขภาพ ได้แก่ ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ, ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดหลายปัจจัย, ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม, โรคหลอดเลือดหัวใจ จากประวัติการวินิจฉัยโดยแพทย์และโรคหลอดเลือดสมองจากประวัติอาการ, ประวัติโรคอัมพฤกษ์อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง, ภาวะโลหิตจาง, ภาวะซึมเศร้า, โรคเรื้อรังที่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์, การบาดเจ็บ, การวัดแรงบีบมือ (grip strength)
ในด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ได้แก่ การมีประจำเดือนและการหมดประจำเดือน, การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร, การแท้งลูก, การคุมกำเนิด, ภาวะการมีบุตรยาก, การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ในด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ลักษณะตัวอย่างผู้สูงอายุ, ปัจจัยเกื้อหนุนต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ, ปัจจัยที่เกื้อหนุนผู้สูงอายุ ด้านหลักประกันในการอยู่อาศัยและความปลอดภัย, การพึ่งพิงในกิจวัตรประจำวัน, การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม, ความเสื่อมถอยของอวัยวะ, การหกล้ม, โรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ, การทดสอบความเร็วของการเดิน, การมองระยะใกล้ (near vision test)

ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.nheso.or.th/loadfile/NHES4_20Oct10.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น