วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,005 สาธารณภัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินทางด้่านสาธารณสุข

โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ความหมายของสาธารณภัย
-ประเภทของสาธารณภัย
-ความรุนแรงและผลกระทบของการเกิดสาธารณภัย
-บทบาทของนักสาธารณสุขต่อการป้องกันและบรรทัยสาธารณภัย
-การป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาติ
-การป้องกันและควบคุมภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
-การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
-การปฏิบัติของหน่วยงานภาคเอกชน
-การปฏิบัติของหน่วยงานภาคประชาชน
-การป้องกันและควบคุมภัยจากแผ่นดินไหว
-วิทยาการระบาดกับการควบคุมป้องกันสาธารณภัย
-การบวนการดำเนินงานการเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาดในสถานการณ์สาธารณภัย
-วิธีการวิเคราะห์ลักษณะการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพตามสถานที่
-การสอบสวนทางระบาดวิทยา ในสถานการณ์การสาธารณภัย
-กลุ่มโรคที่ต้องสอบสวนเมื่อเกิดสาธารณภัย
-การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตการเพื่อหาสาเหตุ
-ขั้นตอนการสอบสวนโรค (steps of investigation)
-แนวทางการป้องกันและควบคมโรคติดต่อนำโดยแมลงในศูนย์พักพิงชั่วคราว
-ความรู้เรื่องโรคติดต่อนำโดยแมลง
-การป้องกันและควบคุมโรคระบาดทสำคัญๆ
-การเตรียมความพร้อมและศักยภาพของประเทศในภาพรวม

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น