วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,003 Lung-cancer screening with low-dose computed tomography

Clinical practice
N Engl J Med  November 6, 2014

Key Clinical Points
-การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดแห่งชาติ (The National Lung Screening Trial, NLST) แสดงให้เห็นว่าการตรวจคัดกรองด้วย  low-dose CT ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด 20% ในคนอายุ 55-74 ปี ที่มีประวัติสูบบุหรี่อย่างน้อย 30  pack-years และปัจจุบันยังสูบอยู่ หรือผู้ที่เคยสูบบุหรี่ในอดีตและเลิกสูบภายในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา
-ความเสี่ยงของการตรวจคัดกรองรวมถึงการมีผลบวกปลอมที่พบได้บ่อยซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการใช้  CT เพื่อเฝ้าระวังและนำไปสู่การตรวจชิ้นเนื้อหรือการผ่าตัดลดลงเนื่องจากการที่แสดงให้เห็นว่าเป็นชนิดไม่ร้ายแรง (benign findings)
-แนวทางส่วนใหญ่แนะนำให้ผู้สูบบุหรี่ที่มีความเสี่ยงสูงและเคยสูบบุหรี่ในอดีตได้รับการตรวจคัดกรองโดย  low-dose CT และมีส่วนร่วมในกระบวนการของการร่วมกันตัดสินใจในการชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีและข้อเสียและให้ทางเลือกเป็นรายบุคคล
-มีความกังวลเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างประโยชน์และอันตรายของการตรวจคัดกรองโดย NLST อาจจะยากที่จะทำปรับใหม่เมื่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติทางคลินิกที่มีการตั้งค่าซึ่งแตกต่างกัน
-ผู้ที่ยังสูบบุหรี่ในปัจจุบันควรให้ได้รับคำแนะนำว่าการตรวจคัดกรองไม่ได้ใช้แทนการไม่เลิกสูบบุหรี่ ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจคัดกรองในเชิงบวกที่มีแนวโน้มในการเลิกสูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองในเชิงลบแต่ผลของการมีส่วนร่วมในโครงการตรวจคัดกรองกับอัตราการเลิกสูบบุหรี่ยังไม่แน่นอน
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1404071

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น