วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

3,020 คู่มือสื่อสารในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติทางสาธารณสุข

โดยสำนักเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
-ภาวะเสี่ยง ภาวะฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต
-การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
-การสอสารในภาวะฉุกเฉิน/วิกฤติ 2 (emergency/crisis communication)
-จิตวิทยาในภาวะวิกฤติ
-การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหุ้นส่วน
-ความเป็นผู้นำในภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา
-ศูนยการควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (The Centers for Disease Control and Prevention: CDC)

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น