วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,770 อาหารสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้จัดทำ โครงการวิจัยการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบซ้ำ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สนับสนุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อาหารที่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันการเกิดโรคซ้ำ ดังนั้นอาหารที่เหมาะสมสำหรับโรคหลอดเลือดสมองคือ อาหารที่ช่วยควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น