วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,774 Hyponatremia: evaluating the correction factor for hyperglycemia.

ที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลจากการทดลองแบบมีตัวควบคุมที่ประเมินความถูกต้องของ correction factor ที่มีการใช้ทั่วไป โดยน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ  100 mg / dL โซเดียมจะลดต่ำลง 1.6 meq/L จึงมีการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ พบว่าว่าการลดลงทางสรีรวิทยาของโซเดียมจะลดลงมากกว่า correction factor เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคสที่มากกว่า  400 mg / dL โดยมี correction factor ที่ 2.4 meq/L (P = 0.02) และยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างโซเดียมและระดับน้ำตาลความไม่ได้เป็นลักษณะเส้นตรง (nonlinear) ซึ่งการใช้ correction factor ที่ 2.4 จะให้ความถูกต้องเหมาะสมกว่า

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10225241

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น