วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

2,772 การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน

การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน
(Mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome )

โดย อ. นพ. ศิรยุสม์  วรามิตร 
จากวารสารอายุรศาสตร์อีสาน ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 มกราคม-มีนาคม 2554        
   เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-การเปลี่ยนแปลงของสรีรวิทยาการหายใจ
-การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน
-หลักการใช้เคริ่องช่วยหายใจในผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน      
-การตั้งเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน
-การตั้งค่าความดันบวกช่วงการหายใจออก
-การปรับเครื่องช่วยหายใจในกรณีมีค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ
-การปรับเครื่องช่วยหายใจในกรณีมีความดันหลอดลมสูง  
-การเพิ่มออกซิเจนในเลือดด้วยวิธีอื่น ๆ
-สรุป
-เอกสารอางอิง                    

ลิ้งค์ http://home.kku.ac.th/medicine/I-San/10.1/files/02-topic.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น