วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,816 แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557

แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557 
[Essentials of HIV/AIDS Treatment and Prevention 2014 Thailand)

โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดติอทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรคลิ้งค์ http://www.aidsstithai.org/contents/download/733

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ25/12/57 20:58

    http://pidst.or.th/files_khowledge/pidst_20140710155002_filekhow.pdf

    ตอบลบ