วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,845 หนังสือระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการ

หนังสือระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการ 
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขระดับประเทศ
โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
บทที่ 1 หลักระบาดวิทยา
บทที่ 2 หลักการเกิดโรค
บทที่ 3 การกระจายของโรค ภัย ไข้เจ็บ
บทที่ 4 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
บทที่ 5 การบันทึกและรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
บทที่ 6 การวิเคราะห์และแปลผลรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
บทที่ 7 สถิติเบื้องต้นทางระบาดวิทยา
บทที่ 8 การสอบสวนทางระบาดวิทยา
บทที่ 9 คำจำกัดความของคำที่พบมากในทางระบาดวิทยา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Link: Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น