วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,819 A randomized trial of epidural glucocorticoid injections for spinal stenosis

Original article 
N Engl J Med  July 3, 201

ที่มา: การฉีดกลูโคคอร์ติคอยด์ที่ชั้น epidural มีการมาอย่างแพร่หลายในการรักษาอาการของกระดูกสันหลังระดับเอวตีบแคบ (lumbar spinal stenosis) ซึ่งเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดและการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามยังขาดข้อมูลที่ชัดเจนในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการฉีดยานี้
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบ double-blind โดยการสุ่มผู้ป่วยจำนวน 400 คนที่มีกระดูกสันหลังระดับเอวตีบแคบและมีอาการปวดขาระดับปานกลางถึงรุนแรงและการที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยได้รับการฉีดกลูโคคอร์ติคอยด์ร่วมกับลิโดเคน (lidocaine) หรือลิโดเคนเพียงอย่างเดียว ผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดหนึ่งหรือสองครั้งก่อนที่จะประเมินผลลัพธ์หลักที่ 6 สัปดาห์หลังจากการสุ่มและการฉีดครั้งแรก
ผลลัพธ์โดยดูจากการมีคะแนนของ Roland–Morris Disability Questionnaire (RMDQ) โดยมีช่วงคะแนน 0-24 ซึ่งการมีคะแนนสูงแสดงให้เห็นถึงการที่ร่างกายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ที่มากขึ้น และการประเมินความรุนแรงของอาการปวดขา (ในระดับคะแนน 0-10 , โดย 0 แสดงถึงความไม่เจ็บปวดและ 10 แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดรุนแรงเท่าที่สามารถจินตนาการได้)
ผลการศึกษา: ที่ 6 สัปดาห์พบว่าไม่มีแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มในระดับคะแนน RMDQ (adjusted difference ของผลการรักษาเฉลี่ยระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฉีดกลูโคคอร์ติคอยด์ร่วมกับลิโดเคน และกลุ่มที่ได้รับลิโดเคนอย่างเดียวคือ -1.0 points; 95% confidence interval [CI], −2.1 to 0.1; P=0.07) หรือความรุนแรงของอาการปวดขา (adjusted difference ของผลการรักษาเฉลี่ย, −0.2 points; 95% CI, −0.8 to 0.4; P=0.48)
การวิเคราะห์กลุ่มย่อยรองอย่างจำเพาะด้วยการแบ่งชั้นตามประเภทของการฉีด (interlaminar กับ transforaminal) ก็เช่นเดียวกันคือพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ 6 สัปดาห์
สรุป: ในการรักษากระดูกสันหลังระดับเอวตีบแคบ การฉีดกลูโคคอร์ติคอยด์ร่วมกับลิโดเคนอาจให้ประโยช์น้อยมากหรือไม่มีประโยชน์ในระยะสั้นเมื่อเทียบกับการลิโดเคนเพียงอย่างเดียว

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1313265

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น