วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,844 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของวิตามินดีที่ต่ำกับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ-หลอดเลือดและโรคมะเร็ง

มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างระดับ 25-hydroxyvitamin D (25 [OH] D)ในซีรั่มและอัตราการเสียชีวิต ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมแต่ละคนจาก 8 การศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า (prospective study) ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา นักวิจัยระบุว่าระดับของ 25 [OH] D มีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจ-หลอดเลือด มะเร็งและการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุในผู้ใหญ่-สูงอายุ (ช่วงอายุ 50-79) จากผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 26,000 คน
ในระหว่างการติดตามเฉลี่ยในช่วง 4-16 ปี พบว่ามีการเสียชีวิต 6,700 ราย โดยทุกสาเหตุของการเสียชีวิตเป็น 1.6 เท่าในกลุ่มผู้มีควอไทล์ของระดับซีรั่มวิตามินดีต่ำสุดเทียบกับในกลุ่มผู้ที่มีระดับควอไทล์สูงสุด
ซึ่งผลการศึกษามีความคล้ายกันสำหรับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ-หลอดเลือดทั้งในผู้ป่วยที่มีและไม่มีโรคหัวใจ-หลอดเลือดมาก่อน (risk ratios, 1.7 และ 1.4 ตามลำดับ) และการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งในผู้ป่วยที่มีประวัติของโรคมะเร็ง (RR 1.7) แต่ไม่พบในผู้ที่ไม่มีประวัติโรคมะเร็งมาก่อน

Ref: http://www.jwatch.org/na35011/2014/07/24/low-serum-vitamin-d-level-associated-with-excess

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น