วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2,827 การปรับเปลี่ยนสูตรยาในการรักษาวัณโรคตามแนวทางล่าสุดขององค์การอนามัยโลก

แนวทางการรักษาวัณโรคขององค์การอนามัยโลกฉบับล่าสุด (พ.ศ. 2552) ได้ยกเลิกระบบ category 1 ถึง 4 และได้จัดระบบสูตรยาใหม่เป็น 3 สูตร ดังนี้
สูตรที่ 1: New patient regimen (สูตรสำหรับผู้ป่วยใหม่ที่ยังไม่เคยรักษา หรือเคยรักษามาไม่เกิน 1 เดือน)
      2HRZE / 4HR
สูตรที่ 2 : Re-treatment regimen with first-line drugs (สูตรสำหรับผู้ป่วยรักษาซ้ำด้วยยาวัณโรคแนวที่หนึ่ง) ใช้ในกรณีผู้ป่วยที่ต้องรักษาวัณโรคซ้ำจาก default หรือ relapse
      2HRZES5 / 1HRZE / 5HRE 
สูตรที่ 3 : MDR regimen (สูตรสำหรับผู้ป่วยที่ยืนยันการวินิจฉัยหรือมีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน) ใช้เป็นสูตรมาตรฐานเริ่มต้นของการรักษาซ้ำในกรณี treatment failure หรือมีผลยืนยันวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
      > 6Km5LfxEtoCs (+-PAS ) / > = 12 LfxEtoCs (+-PAS )

Ref: แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น