วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

3,062 คู่มือการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน

จัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำคู่มือการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน
ศูนย์วิจัยทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1 การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน
บทที่ 2 การตรวจวเคราะห์ฮีโมโกลบินผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ
บทที่ 3 การแปลผลการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ทางห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก ตารางผลการตรวจทางโลหิตวิทยาเบื้องต้น ในพาหะและผู้ป่วยธาลัสซีเมยชนิดต่างๆ

ลิงค์ http://webdb.dmsc.moph.go.th/thalassemia/Hb_Manual_2010.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น