วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

3,084 หลักการใช้ยาปฏิชีวนะในเวชปฏิบัติทั่วไป

ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม หน่วยโรคติดเชื้อและระบาดวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ข้อควรคำนึงถึงในการให้ยาปฏิชีวนะ
-ข้อมูลสังเขปเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
-ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Beta-lactams และยาอื่นที่มีโครงสร้างคล้ายกัน
-ยาที่ยับยั้งการสังเคราะห์สารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิก
-ยาที่ขัดขวางกระบวนการแบ่งตัวและการถอดรหัสพันธุกรรม
-Empirical therapy
-เอกสำรอ้างอิง
-ตารางยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาเบื้องต้นสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อย

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น