วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

3,070 คู่มือ NCD

เป็นเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวกับ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable disaese, NCD) ซึ่งเป็นโรคที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตสูง อันได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนลงพุง เนื้อหาน่าสนใจ สามารถนำมาใช้ในเวชปฏิบัติและการ
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และญาติที่ดูแล
โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น