วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

2,171 จะลดความเสี่ยงอะไรได้บ้างจากการควบคุมเบาหวานให้ HbA1c ลดลงจากเดิม 1%

จากการศึกษาของ UKPDS เรื่อง association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes ซึ่งเป็นการศึกษาถึงการควบคุมระดับน้ำตามกับการลดความเสี่ยงของ
macrovascular หรือ microvascular complications ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยจากการศึกษาพบว่า
การลด HbA1c 1% 
-จะสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานได้ 21%
-จะลดอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานลงได้ 21%
-จะลดภาวะแทรกซ้อนด้าน microvascular ลงได้ 37%
-จะลดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ 14%
-จะลดการเกิดหัวใจล้มเหลวได้ 16%
-จะลดการตัดขาหรือการเสียชีวิตจากหลอดเลือดส่วนปลายได้ 43%
-จะลดโรคหลอดเลือดสมองได้ 12%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น