วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

2,185 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ฉบับปรับปรุงใหม่ (2555)

โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 มาตรฐาน SRRT และเกณฑ์การประเมิน
บทที่ 3 รายละเอียดตัวชี้วัดมาตรฐาน SRRT (Templates)
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
บทที่ 5 การควบคุมโรคไว้ในพื้นที่เกิดโรค (Containment)
บทที่ 6 มาตรฐาน SRRT และเกณฑ์การประเมิน

ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.boe.moph.go.th/files/report/20121130_52632501.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น