วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

2,190 การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสทางห้องปฏิบัติการ

โดยวรรณพร วุฒิเอกอนันต์  และ  สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
แบคทีเรียวิทยา
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
การเก็บสิ งส่งตรวจเพื อเพาะเชื้อ
ข้อควรปฏิบัติเพือป้องกันตัวเองสําหรับเจ้าหน้าที ในห้องปฎิบัติการ
อาหารเลี้ยงเชื้อ (culture media)
การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
การเพาะเชื้อ
การตรวจเสมหะ (sputum/tracheal suction)
การป้ายลําคอ (throat swab)
หนองและนําเจาะจากฝี หรือจากการป้ายแผล (pus, fluid, wound swab)
ปัสสาวะ (urine)
ลักษณะโคโลนี (colonial appearance)
การตรวจวินิจฉัยเชื้อ
การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial susceptibility testing)
การตรวจหา specific antigens ในสิงส่งตรวจ
การตรวจหา specific antibodies ในสิงส่งตรวจ
การวินิจฉัยโดยอาศัยเทคนิคทางอณูชีววิทยา (molecular biology)
สรุป

ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.md.kku.ac.th/melioid2/images/stories/mel-labdiagnosis.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น