วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

2,179 ซิฟิลิสกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

บทความฟื้นฟูวิชาการ
โดยอรุณรัฐ ร่มพฤกษา  และยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
ภาควิชาภูมิคุ้มกันคลินิก คณะเทคนิคทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตีพิมพ์ลงในวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-การติดต่อ
-ลักษณะอาการแสดงของโรคซิฟิลิส
  1. Early syphilis
  2. Late syphilis
-การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อซิฟิลิส
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  1. Direct detection of  T. pallidum
  2. Serological tests
  3. การตรวจหา DNA ด้วยเทคนิค PCR
-ความสาคัญและความสัมพันธ์ของแอนติบอดีชนิดที่ไม่จำเพาะต่อเชื้อ T. pallidum
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย neurosyphilis
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย congenital syphilis
-ความไวและความจาเพาะ ของการทดสอบหาแอนตบอดี
-ความไวและความจำเพาะของการทดสอบหาแอนติบอดีทั้งแบบที่ไม่จำเพาะและจำเพาะต่อเชื้อก่อโรคซิฟิลิส

ลิ้งค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น