วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

2,180 คู่มือหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (คู่มือ home ward)

เป็นคู่มือที่ใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรใน รพ.สต. ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาลใน รพ.สต. และชุมชน แต่เห็นว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อแพทย์และบุคลาการการแพทย์อื่นๆ ด้วยจึงอยากแนะนำครับ
จัดทำโดยเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 14 (นครชัยบุรินทร์)

เป็นการเตรียมการดูแลและการเยี่ยมบ้าน โดยมี 5 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. การดูแลในภาวะเจ็บป่วย
2. การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรัง
3. การดูแลผู้ป่วยส่งกลับจากโรงพยาบาล
4. การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
5. การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง
เนื้อหาประกอบด้วย 
-คำนิยาม ของ home ward และ home visit
-เกณฑ์การประเมินการพยาบาล  ผู้ป่วย  ญาติ  ครอบครัว
-การดูแลการอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียง
-การให้การดูแลปากและฟันผู้ป่วย
-การสระผม
-การจัดท่าผู้ป่วย (position)
-การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
-การใส่สายจมูกถึงกระเพาะอาหาร (nasogastric Intubation)
-การทำอาหารที่ให้ทางสายยางให้อาหาร
-การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนที่บ้าน (home oxygen  therapy)
-การผูกยึดผู้ป่วย (restraints )
-การสวนปัสสาวะ
-การดูดเสมหะ (suction)
-การดูแลผู้ป่วยและป้องกันการเกิดแผลกดทับ(bed  sore)
-การดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมทางหน้าท้อง(colostomy)
-การล้างไตทางช่องท้อง (peritoneal Dialysis)
-การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน
-การดูแลหลังการเข้าเฝือก
-การดูแลผู้ป่วยใส่ (skin traction)
-การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (palliative Care)

ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://pr-health.com/pr-health/mainfile/files88.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น