วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

2,191 ชนิดของน้ำในช่องปอดที่เกิดร่วมกับปอดอักเสบ (parapneumonic pleural effusions)

พบผู้ป่วยที่มีน้ำในช่องปอดที่เกิดร่วมกับปอดอักเสบ (parapneumonic pleural effusions)ได้เป็นประจำ จึงสืบค้นเรื่องนี้
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดตามลักษณะของน้ำ (ยังมีการแบ่งแบบอื่นๆ อีก)
1. น้ำในช่องปอดที่เกิดร่วมกับปอดอักเสบชนิดไม่ซับซ้อน (uncomplicated parapneumonic effusions) จะมีลักษณะเป็น exudative โดยมีนิวโทรฟิลเด่น บ่งถึงมีการผ่านออกมาของน้ำจากเนื้อเยื่อปอดเนื่องจากขบวนการอักเสบที่สัมพันธ์กับปอดอักเสบ น้ำอาจจะมีลักษณะขุ่นเล็กน้อย หรืใสก็ยังได้ ไม่พบเชื้อทั้งจากการย้อมสีแกรมและการเพาะเชื้อ โดยมักมี pH มากกว่า 7.2, Glucose มากกว่า 2.2 mmol/l (40 mg/dl), LDH น้อยกว่า 1000 iu/l (บางอ้างอิงใช้ที่ 700 iu/l) สามารถหายโดยการให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมในการรักษาปอดอักเสบ
2. น้ำในช่องปอดที่เกิดร่วมกับปอดอักเสบชนิดซับซ้อน (complicated parapneumonic effusions) เกิดจากการทีแบคทีเรียเข้าไปในช่องของเยื่อหุ้มปอดทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของนิวโทรฟิล ระดับกลูโคสลดลง มีภาวะเป็นกรด มี LDH เพิ่มขึ้น ส่วนมักมักสเตอไรด์เนื่องจากแบคทีเรียมักจะหายไปได้อย่างรวดเร็วจากช่องยื่อหุ้มปอด น้ำมักจะขุ่น โดยมักมี pH น้อยกว่า 7.2, glucose น้อยกว่า 2.2 mmol/l (40 mg/dl), LDH มากกว่า 1000 iu/l และได้รับการจำแนกว่าเป็นชนิดซับซ้อนเนื่องจากต้องการระบายน้ำเพื่อการรักษา
3. ภาวะหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด (empyema thoracis) เกิดมีลักษณะเป็นหนองชัดเจนในช่องของเยื่อหุ้มปอด รวมถึงตรวจด้วยการย้อมสีแกรมหรือการเพาะเชื้อพบเชื้อที่เป็นสาเหตุ ซึ่งต้องการการระบายหรือการผ่าตัดเพื่อการรักษา

ซึ่งสาเหตุสามารถเกิดได้ทั้งจาก ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อวัณโรค

Ref: http://emedicine.medscape.com/article/298485-overview
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2998927/
http://cid.oxfordjournals.org/content/45/11/1480/F5.expansion.html
www.mednet.gr/pneumon/pdf/23-2-2e.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น