วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

2,172 การเปลี่ยนแปลงด้านเมตาโบลิซึมในโรคไตเรื้อรังแต่ละระยะ

โรคไตเรื้อรังแต่ระยะ 2 (eGFR 60-89) : ฮอร์โมนพาราไทรอยด์เริ่มเพิ่มขึ้น
โรคไตเรื้อรังแต่ระยะ 3 (eGFR 30-59) : การดูดซึมแคลเซียมลดลง
มีการลดลงของ lipoprotein activity, เกิดภาวะขาดสารอาหาร, เริ่มมีหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว และ/หรือมีภาวะซีด จากการขาดอีริทโทรโพอีติน (erythropoietin)
โรคไตเรื้อรังแต่ระยะ 4 (eGFR 15-29) : ไตรกลีเซอไรด์เริ่มเพิ่มขึ้น, มีภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง หรือเกิดภาวะเลือดเป็นกรด มีแนวโน้มของการเกิดภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง
โรคไตเรื้อรังแต่ระยะ 5 (eGFR น้อยกว่า15): การมีของเสียคั่งในเลือด (azotemia)

Ref: http://www.aafp.org/afp/2004/1115/p1921.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น