วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

2,194 แบบประเมิน-คัดกรองพุทธิปัญญาเสื่อมระยะแรก (mild cognitive dysfunction) ฉบับภาษาไทย

แบบประเมินพุทธิปัญญา Montreal Cognitive Assessment ( MoCA) ฉบับภาษาไทย
โดย Dr Z. Nasreddine
ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงภาษาไทยด้วย

The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) นั้นถูกออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือคัดกรองอย่างเร็วสำหรับภาวะ พุทธิปัญญาเสื่อมระยะแรก (mild cognitive dysfunction) โดยสามารถประเมินหน้าที่ด้านต่างๆดังนี้ ความตั้งใจ ,สมาธิ, การบริหารจัดการ (executive function), ความจำ, ทักษะสัมพันธ์ของสายตากับการสร้างรูปแบบ ( visuoconstructional skills) , ความคิดรวบยอด , การคิดคำนวณ และการรับรู้สภาวะรอบตัว (orientation) ใช้เวลาประเมินทั้งหมดประมาณ 10 นาที โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ถ้าได้คะแนนตั้งแต่ 26 ขึ้นไปจึงจะถือว่าปกติ


ศึกษาและนำไปใช้ http://www.mocatest.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น