วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

2,175 การวิเคราะห์การถดถอย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีสัมพันธ์กับ microalbuminuria ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

Meta-regression of risk factors for microalbuminuria in type 2 diabetes
โดย Mongkolsomlit S, Patumanond โดย: J, Tawichasril C, Komoltri C, Rawdaree P
ตีพิมพ์: Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2012 Mar;43(2):455-66

เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีสัมพันธ์กับ microalbuminuria ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยผ่านการทบทวนอย่างเป็นระบบ (systematic review) และการวิเคราะห์การถดถอย (meta-regression analysis) โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาที่ได้มาจาก PubMed, Scopus, British Medical Journal และ ProQuest databases ซึ่งได้รวบรวมการศึกษาทั้งหมดที่เผยแพร่ในปี 2000-2009
ผลการค้นหาพบว่ามี 1,243 อ้างอิง, โดยมี 22 การศึกษาที่ได้รับการศึกษาวิเคราะห์, pooled odds ratio ประเมินโดยใช้ ใช้แบบจำลองแบบสุ่ม (random effect model) ความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงกับ microalbuminuria ได้รับการตรวจสอบหลังจากการปรับค่าสำหรับอายุและเพศโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย, adjusted odds ratio เป็น1.26 (95% CI 1.08-1.46) สำหรับระดับความดันโลหิตตัวบน; 1.16 (95% CI 1.03-1.31) สำหรับสำหรับระดับความดันโลหิตตัวล่าง; 1.43 (95% CI 1.14-1.80) สำหรับระดับน้ำตาลในเลือด; 1.37 (95% CI 0.95-1.98) สำหรับการสูบบุหรี่ และสำหรับ 1.49 (95% CI 0.91-2.46) สำหรับเส้นรอบเอว
สรุปจากการศึกษา พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ microalbuminuria ได้แก่การที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดี, การไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตสูง, การสูบบุหรี่และโรคอ้วนลงพุง ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเริ่มโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลในการที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ต่อการมี microalbuminuria ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานชนิที่ 2

Ref: http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/2012-43-2/19-5017-11.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น