วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,783 การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้น

การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้น (mechanical ventilation in obstructive airway disease)
โดย อ. นพ. ศิรยุสม์  วรามิตร 
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-การเปลี่ยนแปลงที่พบในผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้น
-หลักการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคหลอดลมอุดกั้น
-การแก้ไขภาวะพร่องออกซิเจน
-การป้องกันการเกิดอากาศค้างในถุงลม (dynamic hyperinflation)
-การตั้งเครื่องช่วยหายใจ (ventilator setting)
-การหย่าเครื่องช่วยหายใจ (ventilator weaning)
-การเฝาติดตามการเปลี่ยนแปลง (respiratory monitoring)
-สรุป
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://home.kku.ac.th/medicine/I-San/9_4/files/3.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น