วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,805 BODE index กับอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย COPD

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ 4 อันดับแรกได้แก่ FEV1, MMRC dyspnea scale, ระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาที และ body-mass index เรียกขบวนการตรวจวัดนี้ว่า BODE index ซึ่งประกอบด้วย
-B = BMI
-O = degree of airflow obstruction
-D = functional dyspnea
-E = exercise capacity) คะแนนยิ่งสูงจะช่วยบ่งบอกว่ามีโอกาสเสียชีวิตสูงมากขึน โดยมีการแบ่งระดับคะแนนและอัตราการรอดชีวิตดังตารางด้านล่างครับRef: แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น