วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,793 แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปี 2557

จัดทำโดย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
ชมรมคลื่นสะท้อนเสียงหัวใจแห่งประเทศไทย
ชมรมช่างไฟฟำหัวใจแห่งประเทศไทย
ชมรมคาร์ดิแอคอิมเมจจิงแห่งประเทศไทย
ชมรมัมณฑนำกรหลอดเลือดหัวใจแห่งประเทศไทย (2551)
ราชวทยาลยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
แพทยสภา 
กระทรวงสาธารณสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น