วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2,813 แนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยไข้สูงเฉียบพลันร่วม

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำจำกัดความ
-แนวทางการซักประวัติ
-แนวทางการตรวจร่างกาย
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-แนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มี RUQ tenderness
-บทสรุป
ภาคผนวกประกอบด้วย
-รูปแสดงแนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วย acute fever with jaundice acute fever with jaundice
-แนวทางการซักประวัติผู้ป่วยที่มาด้วย acute fever with jaundice
-แนวทางการวินิจฉัยตับอักเสบเฉียบพลันจากไวรัส
-แนวทางการวินิจฉัยมาลาเรีย
-แนวทางการวินิจฉัย hemolysis
-ภาวะ hemolysis ที่พบร่วมกับไขัที่พบบ่อยในประเทศไทย
-แนวทางการวินิจฉัยโรคตับแข็ง
-แนวทางการตรวจรางกายผู้ป่วยที่มาด้วย acute fever with jaundice
-ตารางเปรียบเทียบความไว  ความจำเพาะ  อัตราป่วยและตายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆในการวินิจฉัยภาวะดีซ่าน
-ตารางแสดงความแม่นยา  ค่า predictive value ภาวะแทรกซ้อน  และอัตราการทำไม่สำเร็จในการวินิจฉัยภาวะดีซ่านที่เกิดจากการอุดกั้นของทางเดินนาดีนอกตับ จากการศึกษาในประเทศไทย
-ตารางแสดงสาเหตุของ jaundice ที่มี LFT เป็นแบบ hepatocellular
-ตารางแสดงสาเหตุของ jaundice ที่มี LFT เป็นแบบ cholestatic

ลิ้งค์ Click

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ7/7/57 21:41

    ลิ้งไม่ตรงเนื้อหาครับ

    ตอบลบ
  2. ไข้สูงเฉียบพลันร่วมร่วมกับ jaundice เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งจากในลื้งค์ ผมปรับชื่อเรื่องของบทความให้ตรงกับเนื้อหาในลิ้งค์แล้ว ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล

    ตอบลบ