วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,187 อัตราความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีของบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฎิบัติงาน

ความเสี่ยงโดยเฉลี่ยต่อการติดเชื้อเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสแต่ละสถาณการณ์จะมีความแตกต่างกันดังนี้
-จากการถูกเข็มตำหรือมีดบาดเท่ากับร้อยละ 0.3 ต่อครั้ง (ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เท่ากับ
0.2-0.5)
-การสัมผัสเยื่อบุเท่ากับร้อยละ 0.09 ต่อครั้ง (ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เท่ากับ 0.006-0.5)
-การสัมผัสผิวหนังที่ไม่ปกติน้อยกว่าร้อยละ 0.09 ต่อครั้ง
-โดยทั่วไปการสัมผัสกับผิวหนังปกติไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

Ref: แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น