วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

3,203 แนวทางการดูแลรักษาโรคหิด

แนวทางการดูแลรักษาโรคหิด
(Clinical practice guideline for scabies)
โดยสมาคมแพทย์โรคผิวหนังแห่งประเทศไทย
แพทยหญิงศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
นายแพทย์อาทิตย์ นาคะเกศ
นายแพทยโกวิท  คัมภีรภาพ
แพทย์หญิงวาณี วิสทธิ์เสรีวงศ
นายแพทย์ประวิตร อัศวานนท์
นายแพทยสุมนัส บุณยะรัตเวช
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ความนำ
-นิยาม ระบาดวิดทยาและสาเหตุ
-การวินิจฉัย
-อาการ
-อาการแสดง
-รอยโรคลักษณะพิเศษ
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-การวินิจฉัยแยกโรค
-ภาวะแทรกซ้อน
-การรักษา
-การตรวจติดตาม และ การพยากรณ์โรค

ลิ้งค์ http://www.dst.or.th/files_news/008-Guideline_Scabies_2011.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น