วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,530 เกณฑ์การวินิจฉัย Guillain Barre’ Syndrome

เกณฑ์ที่ต้องมี 
1. มีอาการอ่อนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย 2 ระยางค์เนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาท (neuropathy)
2. ไม่มีรีเฟล็กซ์
3. การดำเนินโรคน้อยกว่า 4 สัปดาห์
4. ตัดแยกสาเหตุอื่นออกไป (vasculitis, toxins, botulism, diphtheria, porphyria, localized spinal cord หรือ cauda equine syndrome)
สิงที่ช่วยสนับสนุน
1. มีลักษณะการอ่อนแรงแบบสมสมาตร
2. มีการสูญเสียการรับความรู้สึกเล็กน้อย
3. มีความผิดปกติของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 หรือเส้นประสาทสมองอื่นๆ
4. ไม่มีไข้
5. มีลักษณะของน้ำไขสันหลังที่เป็นลักษณะเฉพาะ (acellular, increase in protein level, albumino-cytologic dissociation)
6. Electrophysiologic มีหลักฐานของ demyelination

Ref: Guillain Barre’ Syndrome and Myositis
นพ.กิตติ์รวี  กฤษฏิ์เมธาภาคย์ และรศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น