วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,533 ความแตกต่างระหว่าง GCS กับ NIHSS ที่ใช้ในการประเมินระบบประสาทและสมอง

บางครั้งอาจจะพบมีการนำ Glasgow Coma Scale (GCS) มาใช้ประเมินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แต่จริงๆ แล้วจะมีแบบประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองที่เหมาะสมกว่าคือ NIHSS ซึ่งย่อมาจาก National Institutes of Health Stroke Scale โดยพัฒนาขึ้นมาเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ ส่วน GCS พัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง ดังนั้นในการประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหาทางหลอดเลือดสมอง การประเมินโดยใช้ NIHSS จึงเป็นที่นิยมใช้กันและได้รับการศึกษาความเที่ยงตรงและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ซึ่งการประเมินทั้งสองแบบก็มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในบางประเด็น เช่น ทั้งสองวิธีมีการประเมิน consciousness, motor และ perception เหมือนกัน แต่ NIHSS จะมีการประเมินในด้านของ cognition ร่วมด้วยและปัจจุบันได้มีการจัดทำ NIHSS ภาคภาษาไทย (NIHSS-T) ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูงในการประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยไทย โดยเฉพาะถ้าประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว
การแปลผลของคะแนนที่ได้จากประเมินโดยใช้ NIHSS จะต่างจากการประมินด้วย GCS คือ ถ้าคะแนนของ NIHSS มากแสดงว่าผู้ป่วยมีภาวะความรุนแรงของโรคมาก ส่วน GCS ถ้าคะแนนมากแสดงว่าผู้ป่วยมีความรุนแรงของโรคน้อย

ออ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม:
http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/departments/MN/th/km_Nervous_system1.html
http://www.mat.or.th/journal/files/Vol93_Suppl.1_171_2344.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น