วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,545 รายงานข้อมูลการปลูกถ่ายไต ประจำปี พ.ศ. 2555

Annual report 2012 kidney transplantation in thailand
คณะอนุกรรมการลงทะเบียน สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  ได้ทำการสำรวจข้อมูลการปลูกถ่ายไต ประจำปี 2555  และจัดทำรายงานข้อมูลการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยประจำปีขึ้นทำให้ทราบข้อมุลการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย อันเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อวงการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยและต่างประเทศ

ข้อมูลการปลูกถายไตปี พ.ศ. 2555 
-จำนวนการปลูกถ่ายไตและโรงพยาบาลปลูกถ่ายไต
-ข้อมูลผู้บริจาคอวัยวะและผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
-การใช้ยากดภูมิคุ้มกันและผลการปลูกถ่ายไตในปี พ.ศ. 2555
-อัตราการรอดของไต
ข้อมุลการปลูกถ๋ายไตปี พ.ศ. 2530-2555 
-จำนวนการปลูกถ่ายไตและโรงพยาบาลปลูกถ่ายไต
-ข้อมูลผู้บริจาคอวัยวะและผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
-การใช้ยากดภูมิคุ้มกันและผลการปลูกถ่ายไต
-อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย
-สาเหตุของการเสียชีวิต
-อัตราการรอดของไต

ลิ้งค์ http://www.transplantthai.org/picnews/thumb/Rnnual%20report%202012.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น