วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2,540 ว่าด้วยเรื่องอัลบูมินกับการแพทย์

แรงที่ทำหน้าที่ในการดึงดูดน้ำไว้ภายในหลอดเลือด (plasma colloid oncotic pressure) เกิดจากโปรตีนอัลบูมิน 75-80% และอัลบูมินคิดเป็น 50% ของปริมาณโปรตีนในร่างกาย เมื่อปริมาณอัลบูมินลดลงจนทำให้เกิดแรงดันภายในหลอดเลือดที่ดันน้ำออกสู่เนื้อเยื่อ (hydrostatic pressure) มากกว่าแรงที่ทำหน้าที่ในการดึงดูดน้ำไว้ภายในหลอดเลือด จะทำให้เกิดการบวมขึ้น
ค่าปกติของอัลบูมินในร่างกายอยู่ระหว่าง 3.5-4.5 กรัม/เดซิลิตร โดยมีปริมาณในร่างกาย 300-500 กรัม
การสังเคราะห์เกิดขึ้นเฉพาะในเซลล์ตับในอัตราประมาณ 15 กรัม / วันในบุคคลที่มีสุขภาพดี แต่อัตราการสังเคราะห์อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามลักษณะต่างๆของความเครียดทางสรีรวิทยา
(physiologic stress) ค่าครึ่งชีวิตของโปรตีนจะอยู่ที่ประมาณ 21 วันมีอัตราการย่อยสลายประมาณ 4% ต่อวัน
อัลบูมินในเลือดต่ำเป็นปัญหาของผู้ที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง ในขณะเวลาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 20% ของผู้ป่วยพบว่ามีอัลบูมินในเลือดต่ำ อัลบูมินในเลือดต่ำอาจเกิดจากหลายๆ สภาวะ รวมถึงกลุ่มอาการของเนฟโฟติก, โรคตับแข็งตับ, โรคหัวใจล้มเหลวและการขาดสารอาหาร แต่ส่วนใหญ่ของอัลบูมินในเลือดต่ำมีสาเหตุมาจากการตอบสนองการอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง ระดับอัลบูมิในเลือดเป็นตัวบ่งชี้การพยากรณ์โรคที่สำคัญ ในผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลพบว่าระดับอัลบูมิในเลือดที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

Ref: http://emedicine.medscape.com/article/166724-overview

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น