วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

2,642 A Pragmatic view of the new cholesterol treatment guidelines

Medicine and society
N Engl J Med January 16, 2014

กุญแจสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
แพทย์ผู้ปฏิบัติงานควรจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการปฏิบัติตามตามแนวทางการรักษาคอเลสเตอรอลใหม่ อันได้แก่
1. หลีกเลี่ยงการรักษาเพื่อลดคอเลสเตอรอลในผู้ป่วยบางกลุ่ม
2. ขจัดการตรวจประเมินระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอลแบบทำเป็นประจำ (routine) ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาสแตตินเพราะระดับเป้าหมายจะไม่ได้เน้นย้ำอีกต่อไป
3. หลีกเลี่ยงยาที่ไม่ใช่สแตตินเพื่อใช้ในการลดแอลดีแอลคอเลสเตอรอลในผู้ป่วยที่ดื้อต่อยาสแตติน
4. ให้ความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 75 ปีที่ไม่มีลักษณะทางคลินิกของหลอดลือดแดงแข็งตัว-โรคหัวใจและหลอดเลือด
5. ลดการตรวจสิ่งที่เป็นเครื่องหมาย-ตัวแทน เช่น C-reactive protein หรือ calcium scores
6. ใช้การคำนวนความเสี่ยงใหม่เพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายของผู้ป่วยจำนวนมากในการรักษาด้วยยาสแตติน
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Key Features of the New Guidelines
-Key Implications for Practitioners
-Source Information

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMms1314569?query=featured_home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น