วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

2,653 การตรวจคัดกรองเบาหวานในผู้ป่วยซึ่งไม่มีอาการ จาก Medical Care in Diabetes 2014

-การตรวจคัดกรองเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะก่อนการเกิดเบาหวาน (prediabetes) ที่ไม่มีอาการ ควรพิจารณาในผู้ใหญ่ทุกๆ อายุที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน (BMI ตั้งแต่ 25 kg/m2) และผู้ที่มีตั้งแต่หนึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเบาหวาน ในผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ควรเริ่มต้นตรวจคัดกรองเมื่ออายุ 45 ปี
-ถ้่าผลการตรวจปกติ ให้ทำการตรวจซ้ำอย่างน้อยทุก 3 ปี ซึ่งเป็นการตรวจที่มีเหตุผล
-การตรวจคัดกรองเบาหวานและภาวะก่อนที่จะเป็นเบาหวาน ด้วยการใช้ HbA1c, FPG, หรือ 2-h 75-g OGTT ถือว่ามีความเหมาะสม
-ในกลุ่มคนที่ระบุได้ว่ามีโรคเบาหวานก่อน การระบุและหากเหมาะสม ให้ทำก่ารรักษาปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ

Ref: http://care.diabetesjournals.org/content/37/Supplement_1/S5.full


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น